a

Lorem ipsum dolor amet, modus intellegebat duo dolorum graecis

Follow Us
Image Alt

Privacy

GDPR – Privacy Policy

Hilde Guedens is de Functionaris Gegevensbescherming van Goudhaantjes vzw en is te bereiken via hilde.guedens@goudhaantjes.be

(laatst bijgewerkt op 31.07.2019)


Goudhaantjes vzw respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat u uw persoonsgegevens aan Goudhaantjes kunt toevertrouwen.

Tijdens uw contacten met Goudhaantjes worden bepaalde gegevens van u verzameld en verwerkt. Aangezien u als persoon te identificeren bent aan de hand van deze gegevens, zijn deze gegevens ‘persoonsgegevens’.

Alle info over welke persoonsgegevens Goudhaantjes verwerkt en hoe Goudhaantjes hier op een correcte manier mee omgaat, kan u hieronder terugvinden.

 1. Deze Privacy statement & policy
 2. Persoonsgegevens in het bezit van Goudhaantjes
 3. Verwerking van de persoonsgegevens door Goudhaantjes
 4. Delen van de persoonsgegevens door Goudhaantjes
 5. Uw rechten
 6. Veiligheidsbeleid van Goudhaantjes
 7. Minderjarigen
 8. Contactgegevens
 1. Deze Privacy statement & policy
  Deze Privacy statement & policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die Goudhaantjes van u verzamelt en verwerkt.

Door gebruik te maken van de (mobiele) website, webshops en andere producten en diensten van Goudhaantjes, gaat u ermee akkoord dat deze Privacy statement & policy van toepassing is op de door Goudhaantjes verwerkte persoonsgegevens.

Goudhaantjes behoudt zich het recht voor om deze Privacy statement & policy te allen tijde te wijzigen. De van toepassing zijnde versie kan u steeds op de website van Goudhaantjes terugvinden.

 1. Persoonsgegevens in het bezit van Goudhaantjes
  Goudhaantjes vzw verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Gegevens die u rechtstreeks aan Goudhaantjes verstrekt

 • Identificatie- en contactinformatie: naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer, geboortedatum, leeftijd, geslacht, …;
 • Financiële informatie: bankrekeningnummer, BIC code, naam van de rekeninghouder, …;
 • Klachten of feedback via onze support kanalen omtrent uw ervaring met Goudhaantjes, opmerkingen, suggesties, getuigenissen en alle andere feedback;
 • Andere gegevens en inhoud die door u zelf uitgewisseld, gecommuniceerd en gedeeld wordt via de Goudhaantjes (mobiele) websites,  webshops, communicatiekanalen … zoals onder meer tekst, beelden, geluidsopnamen, … .

Gegevens die u verstrekt door het gebruik van de (mobiele) websites en webshop

Wanneer u gebruik maakt van de (mobiele) website van Goudhaantjes, kan volgende informatie verwerkt worden: bezochte pagina’s, websites en zoekopdrachten door middel van cookies, gegevens die u zelf invoert op de website en andere gegevens waar u Goudhaantjes toegang toe verleent heeft (zoals bijvoorbeeld locatiegegevens, …).

Gegevens uit andere bronnen

Goudhaantjes kan tevens gegevens via andere bronnen verzamelen en verwerken, zoals onder meer het aankopen of huren van gegevens die verzameld zijn door leveranciers die zich hierin specialiseren, partners van Goudhaantjes, openbare bronnen, sociale media, … . Op het gebruik van sociale mediakanalen zullen de regels en voorkeurinstellingen van deze aanbieders van toepassing zijn, zowel op u als op Goudhaantjes.

Op de Goudhaantjes websites kunnen links naar andere websites staan. Deze websites worden wellicht niet beheerd door Goudhaantjes en kunnen een eigen privacyverklaring of –beleid hebben. Goudhaantjes raadt u nadrukkelijk aan deze te lezen en kan geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites van derden.

U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken aan Goudhaantjes of akkoord te gaan met de verwerkingen. Niettemin zal het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om persoonsgegevens mee te delen aan Goudhaantjes (zoals onder andere naam, adres, e-mailadres, …), zodat een correcte dienstverlening kan plaatsvinden en de van toepassing zijnde wetgeving nageleefd kan worden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hilde.guedens@goudhaantjes.be, dan verwijderen wij deze informatie.

 1. Verwerking van de persoonsgegevens door Goudhaantjes
  Persoonsgegevens worden door Goudhaantjes voor volgende doeleinden verwerkt:
 • De totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst met u (zoals het aanbieden en uitwerken van een Fonkeldag, het opzetten van gezamelijke inclusieprojecten, het schenken van sponsorgelden, …);
 • Het mogelijk maken om bepaalde informatie uit te wisselen, te creëren en te verwijderen en/of contact op te nemen met andere gebruikers op (mobiele) websites, webshop, … ;
 • De continue verbetering van onze diensten, (mobiele) website, alsook de optimalisatie van algemene, commerciële en marketing strategieën van Goudhaantjes;
 • Het personaliseren van de aan u te leveren diensten en de bijbehorende ondersteunende diensten, gebruiksinformatie, service berichten of andere hieraan gerelateerde (elektronische) berichten;
 • Het gericht en optimaal op u afgestemd versturen van advertenties, nieuwsbrieven en informatie. Hiertoe kan Goudhaantjes uw voorkeuren en interesses bundelen in een profiel. Voor het gebruiken van geavanceerde profileringstechnieken zal Goudhaantjes steeds voorafgaand uw toestemming vragen;
 • De naleving van de op Goudhaantjes van toepassing zijnde regelgeving in de meest brede zin;
 • Andere specifieke doeleinden waar afzonderlijk toestemming voor gevraagd kan worden.
 1. Delen van de persoonsgegevens met derden
  Goudhaantjes kan de persoonsgegevens delen met partners, leveranciers of andere aangestelden van Goudhaantjes wanneer de verwerking door deze derden noodzakelijk is voor de totstandkoming, de uitvoering, het gebruik, de afname, de toegang of de afhandeling met betrekking tot producten, diensten, (mobiele) website, webshops, … . Met deze partners, leveranciers of andere aangestelden zijn steeds de nodige overeenkomsten afgesloten die het gebruik en het verwerken van uw persoonsgegevens beperken en die een voldoende bescherming van uw persoonsgegevens garanderen.

 

5.

 

 

Indien uw toestemming wettelijk is vereist of wij van mening zijn dat uw toestemming afhankelijk van de omstandigheden gepast is, zullen we deze toestemming steeds vragen voordat we uw persoonsgegevens delen of doorsturen naar een land buiten de Europese Economische Regio.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend vrijgegeven in overeenstemming met deze Privacy statement & policy en/of indien dit wettelijk is vereist. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Goudhaantjes uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Goudhaantjes zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Onze partners, leverancier of andere aangestelden kunnen uw persoonsgegevens enkel gebruiken om u aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere commerciële informatie toe te sturen, indien u hiervoor afzonderlijk toestemming verleend hebt. Indien u dit niet langer wenst te ontvangen, kan u deze derden steeds contacteren om dit gebruik van de persoonsgegevens stop te laten zetten (zie punt 8 van deze Privacy statement & policy).

Tot slot kunnen persoonsgegevens ook steeds geanonimiseerd worden en gedeeld worden met derden. In dit geval zal u aan de hand van deze geanonimiseerde gegevens nooit geïdentificeerd kunnen worden.

 1. Publicaties

Om aan het grote publiek te laten weten wat Goudhaantjes met de verworven fondsen doet, worden er op onze website, op onze Facebook pagina, op andere sociale mediakanalen (LinkedIn, Twitter), in ons drukwerk en in ons jaaroverzicht o.a. citaten, met of zonder foto, gepubliceerd uit de getuigenissen van families, die hiervoor hun toestemming hebben gegeven.  Ook worden er, in de hierboven genoemde communicatie,  fondsenwervende en andere acties vermeld, met of zonder foto’s, die door derden worden georganiseerd ten voordele van Goudhaantjes en waarvoor we de toestemming hebben gekregen voor de publicatie ervan.

 1. Uw rechten
  U heeft steeds recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die Goudhaantjes van u verwerkt.

U heeft tevens recht op wissing van uw persoonsgegevens, beperking van de werking van uw persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet.

U kan op ieder moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Tevens hebt u het recht om u te verzetten tegen het gebruik voor direct marketing van uw persoonsgegevens, tegen de doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden (wanneer deze doorgifte niet noodzakelijk is voor de Goudhaantjes dienstverlening) en tegen het opstellen van uw profiel.

Hiertoe kan u contact opnemen met Goudhaantjes via de contactinformatie zoals opgenomen in punt 8 van deze Privacy statement & policy.

U heeft tevens het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: privacycommission.be. (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35)

 1. Veiligheidsbeleid van Goudhaantjes

Beveiliging van de gegevens

Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt Goudhaantjes alle redelijke maatregelen en worden best practices toegepast om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien.

Betalingsgegevens worden steeds beschermd conform de standaard versleutelingen die gebruikelijk zijn om gevoelige financiële informatie te beschermen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via hilde.guedens@goudhaantjes.be

Bewaring van gegevens

Goudhaantjes zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen van Goudhaantjes met betrekking tot deze gegevens en met de missie van Goudhaantjes om correct vragen van klanten te kunnen beantwoorden, de kwaliteiten van de producten en dienstverlening te kunnen verbeteren en de eigen wettelijke verplichtingen na te leven.

Wij hanteren een bewaartermijn van 10 jaar en voor communicatie van info is dit onbeperkt actief tot de uitschrijving voor het ontvangen van info, de verwijdering zal max 1 maand na uitschrijving datum na het einde van de maand effectief zijn.

 1. Minderjarigen (kinderen jonger dan 16 jaar)
  Goudhaantjes verzamelt of verwerkt nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd, die gegeven moet worden om de diensten, (mobiele) website, webshops, … van Goudhaantjes te gebruiken en om daarna de rechten met betrekking tot de gegevens van de minderjarige uit te oefenen.

Indien persoonsgegevens van minderjarigen te goeder trouw toch verwerkt zouden worden, zal Goudhaantjes deze zo snel mogelijk na kennisname hiervan wissen uit haar bestanden.

 

9. Geautomatiseerde besluitvorming

Goudhaantjes vzw neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen, geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Goudhaantjes vzw) tussen zit.

10. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Goudhaantjes vzw gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Goudhaantjes vzw gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Hieronder een overzicht:
– Facebook
– Instagram
– Google +
– Mailchimp
– YouTube
– Linkedin
– …

11.Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen?

Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Zaken die je altijd kan doen:
– Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser.  De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.
– Geef aan in je browser instellingen dat je niet ‘getrackt’ wilt worden
– Je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze ook blokkeren per domein.

Heb je verder nog vragen over onze cookies? Neem dan gerust contact met ons op.

12. Google Analytics

Ook door onze statistiekenpakket, Google Analytics worden er cookies geplaatst. Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Wij willen natuurljk niet dat jij ongewenst gevolgd wordt, echter willen ww jou zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben we goede statistieken nodig.  Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden.

13. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Goudhaantjes vzw en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hilde.guedens@goudhaantjes.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

 

14. MailChimp

We gebruiken MailChimp als ons marketingautomatiseringsplatform. Door hieronder te klikken en dit formulier in te dienen, erkent u dat de door u verstrekte gegevens worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp.

 

15. Contactgegevens

vzw Goudhaantjes.com

Legerstraat 33

2610 Wilrijk

Ondernemingsnummer 0697.615.387

Info@goudhaantjes.be

Tel: +32 475 24 88 99

 

 

Share
Share